administrative område niveau 5 i Sverige

Lokal tid:
03:43:30

Desværre, der er ingen steder i Sverige

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

The Vasa Bridge
Vasabron, Stockholm

Vasabron, Stockholm

Vasabron, Stockholm
point_of_interestLæs mere
Vasabron Bridge

Vasabron Bridge

Vasabron, Stockholm
point_of_interestLæs mere
International IDEA Headquarters

International IDEA Headquarters

Strömsborgsbron, Stockholm
point_of_interestLæs mere

Restaurant

Restaurang Tegelbacken

Restaurang Tegelbacken

Tegelbacken 2, Stockholm
restaurantLæs mere
Público

Grupp F12

Jakobsgatan 27C, Stockholm
restaurantLæs mere

Tøjbutik

MQ Södra Drottninggatan

Drottninggatan 19-21, Stockholm
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Sverige

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning