administrative område niveau 5 i Sverige

Åben kort
Lokal tid:
13:18:53

Desværre, der er ingen steder i Sverige

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

Vasabron, Stockholm

Vasabron, Stockholm
point_of_interestLæs mere

Vasabron Bridge

Vasabron, Stockholm
point_of_interestLæs mere

Kajen

Strömgatan, Stockholm
point_of_interestLæs mere

Restaurant

Restaurang Tegelbacken

Tegelbacken 2, Stockholm
restaurantLæs mere

Grupp F12

Jakobsgatan 27C, Stockholm
restaurantLæs mere

Grill 2008 HB

Jungfruns gata 419, Brandbergen
restaurantLæs mere

Tøjbutik

MQ Södra Drottninggatan

Drottninggatan 19-21, Stockholm
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Sverige

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning