Scandinavian Photo in Stockholm

Open map
Local time:
04:34:50
Closed

🕗 Opening hours

Sunday-
Monday-
Tuesday-
Wednesday-
Thursday-
Friday-
Saturday-
14, Vasagatan, 111 20, Stockholm, SE Sweden
Contacts phone: +46 77 077 11 00
Website: www.scandinavianphoto.se
Latitude: 59.3299432, Longitude: 18.0601932
Larger Map & Directions

Comments 5

 • Sanji Anand

  Sanji Anand

  ::

  Det mest oseriösa företaget jag någonsin sett, försökt o nå dem på telefon från 12-19.00 utan något svar, mail kontakten säger att de har fullt upp, vilket jag inte tror på för ett enda öre. Dessutom så ljuger de om lager status, sägs finnas i butik, men förvänta er inte det. Och förvänta er inte proffesionell hjälp heller.

 • Johannes Norlander

  Johannes Norlander

  ::

  Reviderad recension tack vare att chefen återkopplade efter recensionen här. Allt i mitt ärende löst och servicen fungerade finfint! Tack för bra bemötande!

 • Jonathan Phillips

  Jonathan Phillips

  ::

  Had a good experience buying a new lens. Staff were friendly, helpful and knowledgeable. I love that they have so many lenses available to try.

 • Daniel Norin

  Daniel Norin

  ::

  Krängbolag med dålig kunskap, en butik i city som jag aldrig kommer gå tillbaka till. Varit där tre gånger nu. Köpt två objektiv till Sony A7RIII kameran mest för att det de endast fanns i lager hos er. Men sluta försök kränga skit på köpet! Smutskasta inte leverantörer för att ni har bättre marginaler på andra leverantörer. Så förbannat oproffsigt och genomskinligt. Två gånger har jag fått vänta riktigt länge på hjälp, och sista gången drog jag och grabben därifrån. Stå och vänta, knappt några i butiken men att det ska ta längre än 20 min är helt ohållbart och blev sur. Så tackar för urusel kundupplevelse, hoppas ni förbättrar er.

 • Jesper Anhede

  Jesper Anhede

  ::

  Now this is how a camera store should be like. Because it is so much more than a camera store. This is a meeting point for photography and videography. This sets the new limit for everyone in this business. Well done Scandinavian Photo.

Nearest Electronics store:

Elgiganten Phonehouse Centralen

Centralplan 15, Stockholm
electronics_storeRead More

Fotoautomat Stockholm Centralstation Nedre hallen

Centralplan 15, Stockholm
electronics_storeRead More

Elgiganten Phone House

111 57, Sveavägen 26, Sundbyberg
electronics_storeRead More

📑 All categories in Sweden

AccountingAdministrative area level 1Administrative area level 2AirportAmusement parkAquariumArt galleryAtmBakeryBankBarBeauty salonBicycle storeBook storeBowling alleyBus stationCafeCampgroundCar dealerCar rentalCar repairCar washCasinoCemeteryChurchCity hallClothing storeColloquial areaConvenience storeCountryCourthouseDentistDepartment storeDoctorElectricianElectronics storeEmbassyEstablishmentFinanceFire stationFloristFoodFuneral homeFurniture storeGas stationGeneral contractorGrocery or supermarketGymHair careHardware storeHealthHindu TempleHome goods storeHospitalInsurance agencyIntersectionJewelry storeLaundryLawyerLibraryLight rail stationLiquor storeLocal government officeLocalityLocksmithLodgingMeal deliveryMeal takeawayMosqueMovie rentalMovie theaterMoving companyMuseumNatural featureNeighborhoodNight clubPainterParkParkingPet storePharmacyPhysiotherapistPlace of worshipPlumberPoint of interestPolicePoliticalPost officePremiseReal estate agencyRestaurantRoofing contractorRouteRv park, campingSchoolShoe storeShopping mallSpaStadiumStorageStoreSublocalitySubpremiseSubway stationSupermarketSynagogueTaxi standTrain stationTransit stationTravel agencyUniversityVeterinary careZooadministrative area level 3administrative area level 4administrative area level 5sublocality level 1sublocality level 2sublocality level 3sublocality level 4